R E G U L A M I N

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.       Właścicielem sklepu internetowego www.cermarket.pl  (zwanego dalej: „Sklepem”) jest firma ........................................................................................................................................, wpisanej do ewidencji gospodarczej decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta .........................................

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.

3.       Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej,
w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

4.       Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

5.       Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej.

6.       Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

 

§ 2 Definicje

1.       Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę ....................................................................., która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;

2.       Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;

3.       Dostawca - firma kurierska lub Poczta Polska, z którą współpracuje Sklep.

4.       Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym;

5.       Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

6.       Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi;

7.       Login – oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

8.       Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

9.       Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej;

10.   Sprzedawca - oznacza .............................................................................................., będący właścicielem praw do Sklepu internetowego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

11.   Strona internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy udostępniona w domenie opocznoplytki.pl;

12.   System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

13.   Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie; kolory prezentowanych Towarów na zdjęciach, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, ze względu na różne technologie wyświetlania obrazu oraz ze względu na specyfikę produkcji ,  wyroby ceramiczne  są produkowane przez producentów z naturalnych surowców i klasyfikowane są na odcienie.

14.   Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

15.   Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stornie Internetowej;

16.   Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie zpostanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

1.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 3 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP); przeglądarka powinna akceptować pliki ""; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 4 Konto klienta

 

1.       Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

2.       Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.

3.       Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

4.       Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

5.       Wypełniając formularz Rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

6.       Wypełniając formularz Rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym.

7.       Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

8.       Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 

§ 5 Zamówienie

 

1.       Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

2.       Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

3.       Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego;

4.       Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:

 

a)      zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;

 

b)      jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania poniższych danych:

Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta. 

W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia poprzez dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany adres e-mail o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.

 

5.       Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.

6.       Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

7.       Płytki ceramiczne sprzedawane są na pełne opakowania, a prezentowana cena w Sklepie odnosi się do 1 m2 .

8.       Dekoracje, listwy sprzedawane są na sztuki, a podana cena w Sklepie odnosi się do 1 szt.

9.       Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia, częściowa realizacja zamówienia).

10.   Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta, o czym jest informowany zgodnie z §7 ust. 3. Po tym okresie stosuje się §8.

 

§ 6 Płatności

 

1.       Wszystkie ceny wyrażone są w zł, są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz KGO.

2.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

3.       Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

4.       W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)      gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);

b)      przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.

 

§ 7 Dostawa

 

1.       Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Dostawcy.

2.       Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.

3.       W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru;

4.       W przypadku, gdy Dostawę realizuje firma kurierska Klient dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi.

5.       Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

6.       Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.

7.       Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie Internetowej.

8.       Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

9.       Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Handlowym w dni powszednie w godz. 10 - 16

10.   Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT Pro-formę obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia lub dokument Wydania Magazynowego.

11.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była nie możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy Zamówionego Towaru.

12.   Mając na uwadze treść  art.  545 § 2 Kodeksu Cywilnego, w razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Dostawcy, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy."

13.   Odwołując się do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

1.       Klient może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Towaru.

2.       Klient może dokonać zwrotu wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwzględnieniem wymagań opisanych w § 8 ust 3. (formularz zwrotu)

3.       Klient zobowiązany jest do wysłania Towaru w stanie nienaruszonym i nienoszącym śladów używania oraz Gratisów w stanie nienaruszonym i nienoszącym śladów używania, jeżeli takie otrzymał w ramach realizowanego Zamówienia, otrzymanego paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na adres siedziby Sprzedawcy za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej listem poleconym bądź paczką lub też za pośrednictwem kuriera.

4.       W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy uwzględniając wymagania w § 8 ust. 1, 2 i 3, uiszczona kwota przez Klienta z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego oświadczenia przez Sprzedawcę.

5.       Zwrotowi zamówienia podlega jedynie całe zamówienie złożone w sklepie opocznoplytki.pl

6.       Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach enumeratywnie wymienionych w § 10 ust. 3 ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

 

§ 9 Reklamacje

 

1.       Klient ma prawo do reklamacji kupionego Towaru w Sklepie.

2.       Klient może dokonać reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji (w szczególności prosimy o podanie: imienia i nazwiska klienta, lub nazwę firmy, datę zgłoszenia, numer faktury VAT, reklamowany towar, rodzaj wady, oczekiwania klienta, telefon kontaktowy).

3.       Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia w formie pisemnej listem poleconym bądź paczką na adres siedziby Sprzedawcy wraz z reklamowanym Towarem oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT potwierdzających zakup reklamowanego Towaru.

4.       Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni w przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Sklepu w wyżej wskazanym terminie, uważa się, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§ 10 Prawa i obowiązki sprzedawcy

 

1.       Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

2.       Sklep nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a)      jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

b)      za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego loginu i hasła Klienta przez Klienta;

c)       szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

 

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 

1.       Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.       Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

3.       Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

4.       W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

5.       Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego loginu i hasła Konta Klienta.

 

§ 12 Polityka prywatności, dane osobowe

 

1.       W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione przy rejestracji lub w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

2.       Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.

3.       Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta.

4.       Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Sklep oświadcza, że:

a)      administratorem danych jest firma ............................................;

b)      dane są zbierane w celu realizacji zamówienia;

c)       dane nie będą udostępniane osobom trzecim;

d)      Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania;

e)      podanie danych jest dobrowolne.

5.       Złożenie zamówienia lub też dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej, powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych, dane te nie są ujawniane osobom trzecim. Sklep wysyła tylko te materiały, które Klient wskazał, iż chce je otrzymywać. Tylko Ci Klienci, którzy w sposób wyraźny poproszą o przesyłanie informacji handlowych on-line, będą je otrzymywać. Sklep niezwłocznie honoruje prośby o zaprzestanie wysyłania materiałów.

6.       Sklep oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7.       Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep .................................. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o.,w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

 

§ 13 Prawa autorskie

 

1.       Wyłączne prawa autorskie przysługują Sprzedawcy do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

2.       Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

3.       W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej, podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1.       Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu.

2.       O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z usunięciem Konta Klienta.

3.       Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

4.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5.       Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.       Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

7.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2011 roku.